Forslag til udvidet lønsumsafgift for den finansielle sektor

Dato 15 apr. 2009
Download PDF version PDF

Regeringen og Dansk Folkeparti (”Parterne”) har den 1. marts 2009 indgået en aftale om forårspakke 2.0. I den forbindelse er et udkast til lovforslag om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum m.v. sendt i høring.

 

Provenuet skal efter lovforslaget være konjunkturfølsomt, således at de år, hvor den finansielle sektor ikke har så store overskud, skal den ikke betale så meget i lønsumsafgift. Omvendt skal den betale mere i de år, hvor der er store overskud.

 

Parterne er som led heri blevet enige om at øge lønsumsafgiften for virksomheder i den finansielle sektor pr. 1. januar 2013. 

 

Gældende ret vedrørende lønsumsafgift for den finansielle sektor

Efter gældende ret betaler virksomheder, der har momsfrie aktiviteter, som udgangspunkt lønsumsafgift.

 

Lønsumsafgiften beregnes efter fire forskellige metoder/satser, afhængigt af hvilken virksomhedstype der er tale om.

 

Metode 1 omfatter lotterier, Danske Spil o.lign., turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed, organisationer, fonde, foreninger, herunder almennyttige boligselskaber, loger m.v., samt offentlige virksomheder der ikke er omfattet af metode 4. Beregningsgrundlaget/satsen for metode 1 er 3,08 % af lønsummen + 2,5 % af 90 % af lønsummen.

 

Metode 2 omfatter virksomheder inden for den finansielle sektor, der omfatter virksomheder med aktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta. Beregningsgrundlaget/satsen for metode 2 er 5,08 % af lønsummen + 4,5 % af 90 % af lønsummen.

 

Metode 3 omfatter virksomheder, der udgiver eller importerer aviser. Beregningsgrundlaget/satsen for metode 3 er 2,5 % af værdien af avissalget.

 

Metode 4 omfatter øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder. Beregningsgrundlaget/satsen for metode 4 er 3,08 % af lønsummen med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud i henhold til lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1.

 

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en ændring i beregningen af lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 2 (virksomheder i den finansielle sektor), således at virksomhedernes overskud indgår i beregningen i lighed med metode 4. Overskuddet skal dog beregnes anderledes end i metode 4, idet der ikke gives fradrag for henlæggelser, rente- og udbytteindtægter m.m.

 

Såfremt forslaget vedtages, vil det medføre en udvidelse af lønsumsafgiftsgrundlaget, således at afgiften fremover bliver 9,13 % af virksomhedens lønsum med tillæg af 1,25 % af virksomhedens overskud opgjort efter reglerne for skattepligtig indkomst.

 

Efter de foreslåede regler skal overskuddet opgøres som positiv skattepligtig indkomst inden fradrag af lønsumsafgiften, og det skal opgøres inden eventuel sambeskatning med andre selskaber efter selskabsskatteloven §§ 31 og 31 A.

 

I henhold til lovforslaget skal der kun betales tillæg med 1,25 % af overskuddet i de år, hvor der er overskud. I det tilfælde, hvor en virksomhed har negativ skattepligtig indkomst, kan afgiftsgrundlaget ikke blive negativt, idet underskud ikke indgår i beregningsgrundlaget.

 

Idet der kun er nogle finansielle virksomheder, der er selskabsskattepligtige, er det ligeledes foreslået at forhøje lønsumsafgiften for virksomheder, der ikke betaler selskabsskat. For disse virksomheder indebærer lovforslaget en forhøjelse af den effektive sats fra 9,13 % til 10,5 %. (6,45 % af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum, med tillæg af 4,5 % af 90 % af lønsummen). Stigningen påvirkes ikke af, om der realiseres et overskud eller ej.

 

Begrundelsen for denne stigning er, at man derved opnår en ligestilling af virksomhederne i den finansielle sektor, uanset om de er selskabsskattepligtige eller ej.  

  

Konsekvenser ved ændringen

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det medføre en ”mindre” administrativ byrde for de virksomheder, der er selskabsskattepligtige, idet de fremover skal beregne 1,25 % af det selskabsskattepligtige overskud og lægge tallet sammen med de øvrige beregninger for at udregne det samlede afgiftsbeløb.

 

Med forslaget forhøjes lønsumsafgiften for selskabsskattepligtige finansielle virksomheder med 1,25 % af virksomhedens positive skattepligtige indkomst, inden eventuel sambeskatning efter selskabsskatteloven §§ 31 og 31 A. Som følge heraf skal den forhøjede lønsumsafgift kun betales af disse virksomheder i de år, hvor der realiseres et sådant skattepligtigt overskud.

 

For finansielle virksomheder, der ikke er selskabsskattepligtige, sker en forhøjelse på 1,37 %, og denne forhøjede lønsumsafgift skal betales, uanset om der realiseres et overskud eller ej.

 

  

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om forårspakke 2.0, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.