Afgørelser fra det svenske finanstilsyn om finansielle virksomheders incitamentsordninger

Dato 8 jul. 2011

 

Retspraksis i Sverige

Det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen (”FI”), har ved fire afgørelser af 29. juni 2011 meddelt to værdipapirselskaber (East Capital AB og Garantum Fondkommission AB) samt to investeringsforeninger (East Capital Asset Management AB og Aktie Ansvar AB) en anmærkning for manglende overholdelse af reglerne om incitamentsaflønningsordninger, samt idømt disse bøder på henholdsvis SEK 2,3m, SEK 1,1m, SEK 1,5m samt SEK 400.000.


Det er første gang, at FI griber ind efter en større undersøgelse i løbet af foråret af svenske finansielle virksomheders incitamentsprogrammer. Mens et mindre antal undersøgelser i forbindelse hermed allerede er afsluttede, inklusiv de fire afgørelser, har FI igangværende undersøgelser af en række virksomheder, der er under mistanke for ikke at overholde reglerne for bonusordninger. Disse forventes afsluttet i efteråret 2011.

 

Det juridiske grundlag i EU

De svenske regler er i lighed med de danske direktivbaserede.

 

Med henblik på en hurtigere og mere effektiv håndhævelse samt sikring af overholdelsen af de nationale regler om finansielle virksomheders anvendelse af incitamentsprogrammer, vedtog EU den 24. november direktiv 2010/76/EU[1] , der bl.a. skærper de nationale tilsynsmyndigheders sanktionsmuligheder overfor sådanne virksomheders manglende overholdelse af reglerne om incitamentsprogrammer.

 

Med regelændringen har de nationale kompetente myndigheder fremover beføjelser til at pålægge strengere finansielle og ikke-finansielle sanktioner, så længe disse er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har afskrækkende virkning.

 

For at sikre overensstemmelse og ensartede konkurrencevilkår i hele EU, vil Kommissionen på et samlet grundlag gennemgå samtlige medlemsstaters vedtagelse eller iværksættelse af disse sanktioner senest pr. 1. april 2013.


Det juridiske grundlag i Danmark

Bestemmelsen er med hjemmel i Lov om Finansiel Virksomhed (”FIL”) indført i dansk ret ved ’Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder’ samt ’Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforlæg på det finansielle område’.

 

Finanstilsyn har til dato endnu ikke truffet nogen afgørelse, i hvilken de nye sanktionsmuligheder har fundet anvendelse.

 

Fremtiden for danske finansielle virksomheder, der anvender incita-mentsaflønningsordninger

For danske finansielle virksomheder, der anvender incitamentsaflønningsordninger, må det med ovenstående retspraksis fra Sverige in mente, forventes, at hvis sådanne ordninger ikke efter Finanstilsynets vurdering er i overensstemmelse med dansk rets regler herfor, kan virksomhederne ifalde skærpede sanktioner fra tilsynet, herunder ikke mindst større økonomiske bøder.

 

[1] Om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritationer og tilsyn med aflønningspolitikker.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om reglerne, er du velkommen til at kontakte partner Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.