Forretningsbetingelser

GENERELLE AFTALEVILKÅR

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab

 

1. 

Juridisk bistand 

1.1 For at blive betragtet som kunde hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab, er det en forudsætning, at kunden har modtaget og accepteret vores brev ”Bekræftelse af kundeforhold” og/eller accepteret et særskilt aftalebrev
1.2

Vi yder juridisk bistand i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde og etik.  

1.3     

Vi overholder disse generelle vilkår, som går forud for vores kunders forretningsvilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt med kunden med hensyn til en bestemt opgave. 

1.4 

Der er tilknyttet en overordnet, ansvarlig Partner til hver opgave for kunden. Partneren bestemmer det antal af medarbejdere og yderligere ressourcer, der er nødvendig for at løse opgaven. Enhver brug af eksterne ressourcer, der måtte være nødvendige for at sikre en effektiv behandling af opgaven, er underlagt særskilt aftale med kunden.

1.5 

Vores juridiske bistand er baseret på dansk lovgivning. Vurderinger og vejledninger/anbefalinger udarbejdet med henblik på en opgave finder udelukkende anvendelse på forhold underlagt det danske retssystem, medmindre andet er aftalt med kunden. 

1.6 

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs advokater er alle beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

 

2. Fortrolighed og intern viden
2.1

Al information modtaget fra eller om kunden i forbindelse med arbejde udført for kunden betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har tavshedspligt. 

2.2

Vi har regler for alle medarbejdere og partnere, der overholder gældende lovgivning og som forbyder enhver videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og begrænser handel med børsnoterede værdipapirer. 

2.3

Vores korrespondance foregår bl.a. via e-mail. Vores e-mail korrespondance er ikke krypteret, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer, uretmæssig overvågning, forfalskninger eller andre forhold som følge heraf. 

 

3. Immaterielle rettigheder
3.1

Vores kunde bevilges de nødvendige rettigheder i det af os genererede materiale under en opgave, men vi beholder ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, hvad angår arbejde og materiale, der er udformet, konstrueret, genereret eller på anden vis udviklet af os i den periode, hvor vi leverer vores bistand.

 

4. Fakturering og forskudshonorar
4.1

Almindeligvis er fakturering baseret på et antal af faktorer, herunder medgået tidsforbrug, sagens udfald, sagens størrelse og kompleksitet, omfang af påkrævet ekspertise, ansvar forbundet hermed, tidspres, mv. Overslag over salærets fulde beløb vedrørende gennemførelse og afslutning af sagen er indikativt, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. 

4.2

Vi sender faktura pr. e-mail til vores kunder på månedsbasis, medmindre andre faktureringsvilkår er blevet aftalt. Alle fakturaer indeholder følgende: (a) periode for hvornår bistanden er leveret, (b) fulde beløb for perioden, og (c) såfremt det fakturerede beløb overstiger kr. 25.000 ekskl. moms, eller kunden i øvrigt skriftligt anmoder herom, medgået tidsforbrug. Moms tillægges fakturaen i henhold til foreskrevet skattegrundlag på det pågældende tidspunkt. Såfremt kunden anmoder skriftlig herom, og såfremt det fakturerede beløb overstiger kr. 25.000 ekskl. moms, vil fakturaen kunne indeholde en kort og summarisk beskrivelse af det udførte arbejde. 

4.3

Betalingsvilkår er 21 dage netto fra faktureringsdatoen. I tilfælde af forsinket betaling vil der påløbe renter på beløbet i overensstemmelse med den danske rentelov. 

4.4

Almindeligvis forlanger vi forskudsbetaling eller særskilt godtgørelse af udlæg og omkostninger, ligesom vi nogle gange forlanger et forskudssalær. Sådanne forudbetalte beløb bliver deponeret på klientkontoen og betragtes som klientmidler.

 

5. Klientmidler
5.1

Alle klientmidler indbetalt til Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab bliver forvaltet i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og bliver deponeret på en særskilt klientkonto.

5.2 Klientmidler er i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning omfattet af det generelle loft for dækning på EUR 100.000 i tilfælde af at pengeinstituttet måtte blive nødlidende. Beløbsgrænsen beregnes pr. klient pr. pengeinstitut, og klientens eventuelle andre indeståender i samme pengeinstitut medregnes i opgørelsen.
5.3 Moalem Weitemeyer Bendtsen hæfter ikke for et eventuelt tab af klientmidler, såfremt det benyttede pengeinstitut måtte blive nødlidende.
6. Bistand i forbindelse med auktionsprocesser
6.1

Såfremt Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab bistår en kunde i forbindelse med en auktionsproces, og den pågældende kunde ophører med at være deltager i auktionsprocessen, er Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab berettiget til at bistå en ny byder i samme auktionsproces med respekt af de advokatetiske regler og gældende lovgivning. Dette gælder både såfremt førstnævnte kunde vælger at forlade auktionsprocessen frivilligt, eller førstnævnte kunde af andre årsager ikke fortsætter i auktionsprocessen.

 

7 Erstatningsansvar og forsikring
7.1 Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs erstatningsansvar, herunder enhver partners og advokats erstatningsansvar, er begrænset til EUR 2.000.000.
7.2

Vores erstatningsansvar for ethvert tab omfatter kun direkte tab og omfatter dermed ikke driftstab og indirekte tab, herunder tab af overskud, data eller goodwill. 

7.3 Vi er ikke erstatningsansvarlige for rådgivning eller ydelser, der er ydet eller leveret af andre personer, herunder udenlandske advokater.
7.4

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker i overensstemmelse med begrænsningerne i punkt 7.1-7.3 al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsselskabet og garantistilleren er Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C.

 

8. Marketing
8.1 Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab er berettiget til loyalt og som led i Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs almindelige marketing (eksempelvis ved brug af logo med videre) at oplyse det forhold, at Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab virker som advokat for kunden, herunder i forbindelse en konkret opgave.
8.2

Denne ret viger for aftalte fortrolighedsbestemmelser og forhold, som i sagens natur er underlagt almindelig diskretion og tavshedspligt.

 

9. Ophør
9.1 Såfremt en kunde ikke entrerer med Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab i en periode på 18 måneder, kan Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indenfor rammerne af de advokatetiske regler og gældende lovgivning bestemme, at kundeforholdet er ophørt, således at Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab kan entrere med virksomheder, som konkurrerer med den nu tidligere kunde.
9.2

Vi kan blive nødsaget til at ophøre med at repræsentere en kunde (f.eks. hvis en kunde misligholder disse vilkår, er underlagt konkursbehandling, er insolvent, eller hvis betaling ikke er indbetalt i overensstemmelse med vores vilkår).

9.3 Ethvert erstatningsansvar i forbindelse med vores bistand er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der skyldes disse Generelle Aftalevilkår, er underlagt det jurisdiktionsområde, der hører under Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs værneting.